ALBRECHT Gyula: Barangolás a nádfödeles Rákoskeresztúron. Rákoshegyért Alapítvány, Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság. Budapest, 2011.
ALBRECHT Gyula: A régi Rákoshegy. Bozzay és Társa Kiadó és Nyomdaipari Kft. Budapest, 1997.
ÁDÁM Ferenc: Félszáz év Rákosmente KÖZművelődéséért. Vigyázó Sándor Művelődési Ház, Budapest, 2012.
ÁDÁM Ferenc: Fejezetek Rákoshegy iskolatörténetéből. in: SZANYI Dezső – DOMBÓVÁRI Antal –
ÁDÁM Ferenc: Tanulmányok a rákosmenti iskolák történetéből. Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóterem (ERH), Budapest, 2004. (Rákosmenti helytörténeti Füzetek II/2. )
ÁDÁM Ferenc: Rákosmente régi térképeken. Szakdolgozat. PTE BTK 2008. ERH Adattára
ÁDÁM Ferenc – BARNA Andor – BURGER Erzsébet – HÓDOS Mária: Rákosmente szakácskönyve. Ádám Ferenc, Budapest 2011. Balassi Bálint gimnázium évkönyve. Budapest, 1992.
BALLONYI László: Egy néprajzi parasztházról. Szakdolgozat. Egri Tanárképző Főiskola 1976. ERH Adattára
Dr. BARTÓK Albert: Rákoskeresztúr előtörténetének áttekintése. in: KÓSA 2006.
BARTÓK János: Rákoskeresztúr története. A kezdetektől 1800-ig. XVII. kerületi Önkormányzat, Budapest, 1994.
BÁRCZY István – HARRER Ferenc: Tanulmány a szomszédos községeknek Budapesthez való kapcsolásáról. Budapest, 1908.
BIBÓ István: A rákoskeresztúri egykori Podmaniczky–Vigyázó kastély története. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának közleményei 8 (83) Új sorozat. Budapest, 1979.
BONDÁR Mária: A Rákosmente őskora. in: KÉZDI NAGY 1996.
BONTA Mária Laura: Rákoscsaba-Újtelep kialakulása és története. ERH, Budapest, 2004. (Rákosmenti Helytörténeti Füzetek II/1.)
BOROSS: Marietta: A nagybudapesti és pestkörnyéki paradicsomkultúra gazdasági és néprajzi vizsgálata. Néprajzi Értesítő XXXVIII, Budapest, 1956.
BOROSS, Marietta: Zut Entwicklung der Lebensweise und Kultur der drei Nationalitäten in Rákoskeresztúr/ Kresstur unter besonderer Berücksichtigung der Volkstracht und Volksstickerei der Frauen. in: Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen. A magyarországi németek néprajza 22. (Szerkesztő: MANHERZ Károly) ELTE Germanisztikai Intézet és a Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2005.
BOROSY András – SZABÓ Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712 -1740, II. k., Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1991.
BOROVSZKY Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye II. kötet. Budapest, 1912. (Reprint: Dovin Művészeti Kft., Budapest, 1990.)
Randolph L. BRABHAM: A magyar holocaust. Gondolat, Budapest, 1988.
Budapest templomai – Rákosmente, XVII. kerület. Budapesti Városvédő Egyesület, é. n.
Budapest történetének okleveles emlékei. Csánky Dezső gyűjtését kiegészítette és sajtó alá rendezte
GÁRDONYI Albert. 1. kötet. Budapest: A székesfőváros kiadása 1936. (Monumenta diplomatica civitatis Budapest)
BUSKÓ Tibor László: A centrum-periféria relációk Budapest és Rákosvidék között (1872–1990) avagy egy integrációs folyamat tanulságai. Tér és Társadalom 15 (2001), 3–4. sz.
BUZINKAY Géza: Kis magyar sajtótörténet. k. n. Budapest,1993.
CHOBOT Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára. Vác 1915.
DÁNYI Dezső, DÁVID Zoltán (szerk.) Az első magyarországi népszámlálás : (1784-1787) Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1960.
DOMBÓVÁRI Antal: Budapest XVII. kerületének története 1914-ig. in: KÉZDI NAGY 1996.
DOMBÓVÁRI Antal: Malmok, molnárok a Rákos mentén… Rákosvidék (havilap) VI/2-3. 2002. február, március.
DOMBÓVÁRI Antal: Rákoskeresztúr iskolái. in: SZANYI– DOMBÓVÁRI– ÁDÁM 2004.
DOMBÓVÁRI Antal: Rákosliget története. ERH, Budapest, 2007. (Rákosmenti Helytörténeti Füzetek V/1.)
Dr. DOMBÓVÁRI Antal: Orvoslás a Rákosmentén. ERH, 2003. (Rákosmenti helytörténeti Füzetek V/1.)
Dr. DOMBÓVÁRI Antal – DALLOS Zsuzsanna: A XVII. kerület története (1849-1939) II. k. k. n., h. n., 1994.
DOMBÓVÁRI Antal – DALLOS Zsuzsanna: A XVII. kerület története 1939-1949. III. k. n., h. n., 1995.
Évszázadok a Rákosmentén. (Szerkesztő: KÉZDI NAGY Géza) Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, 1996.
FEJÉR Gyula: Új utcanevek a kerületben. In: Hírhozó, X. évf. 9. sz., 2000. október.
A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások 1956. október 23.- november 9. Századvég Kiadó, Budapest, 1989.
GERGELY Pál: A Magyar Tudományos Akadémiára hagyott Vigyázó-vagyon sorsa. MTA Könyvtára, Budapest, 1971.
GORDOS Anna: Faluból főváros. A paraszti élet átalakulása Rákoskeresztúron a szanálás után /1975- 2008/. Szakdolgozat. ELTE BTK. 2009.)
GYALAY Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 2., átdolg. kiad. 1–2. köt. és térképmelléklet. Egeler, Budapest, 1997.
GYÖNGYÖSSY Márton: Országgyűlési és önkormányzati választások Rákosmentén (1920–1944). ERH, Budapest, 2005 (Rákosmenti Helytörténeti Füzetek III/1.).
GYÖRE Zoltán: Pest megye zsidósága I. Gödöllői körzet, Rákoskeresztúr. CD é. n., k. n.
HEGEDŰS Ilona: A Merzse-mocsár – a főváros területén megmaradt egyetlen túlélő lápfolt – élővilága, növénytársulása. Szakdolgozat. Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar. 2007. ERH Adattára
HEVESY Iván: Adalékok a magyar film történetéhez. Filmtudományi szemle, 1975/8. szám
HÓDOS Mária: Kétezren voltak. k. n., Budapest, 2006.
IRÁSNÉ MELIS Katalin: Adatok a Pesti-síkság Árpád-kori településképéhez. Budapesti Történeti Múzeum, 1983. (Monumenta Historica Budapestiensa IV.)
IRÁSNÉ MELIS Katalin: Árpád-kori falvak a Rákos-patak vidékén (896-1241). in: KÉZDI NAGY 1996.
Dr. KÓSA Pál: A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Története. Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség. Budapest, 2006.
KOVÁCS Mária: Rákoskeresztúri evangélikus templom. in: Budapest templomai, Rákosmente, XVII. kerület
LAKATOS Ernő: Budapest környék 1848-ban. in: Tanulmányok Budapest múltjából (TBM) XIX., Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága, 1957.
LÉTAY Miklós: A parasztok gazdálkodása Rákoscsabán és Rákoskeresztúron. in: KÉZDI NAGY 1996.
MAGYAR Bálint: Az első budapesti filmvetítés Filmvilág, 1963.13. sz.
Magyar Hadviselt Zsidók Aranyalbuma. (Szerkesztő.: HEGEDŰS Márton) k. n., Budapest, 1940.
Magyar néprajz IV. (Életmód). (Főszerkesztő: BALASSA Iván) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1997.
A magyar Szent Korona országainak 1901–1910 évi népmozgalma községenkint. Magyar kir. KSH, Budapest, 1913.
Magyarországi zsidó hitközségek - 1944. A Magyar Zsidók Központi Tanácsának összeírása a német hatóságok rendelkezései alapján. Közzéteszi SCHWEITZER József. MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest, 1994.
Múlt - jelen - jövő. Körkérdés a magyar képzőművészet néhány időszerű problémájáról. Művészet, 1975. 3. sz.
MAYERNÉ Lendváry Mária: Rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása plébániatemplom. in: Budapest templomai, Rákosmente, XVII. kerület
MÁLYUSZ Elemér: Zsigmond-kori Oklevéltár I. (1387-1399). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1951.
MÁNDY Iván: Régi idők mozija. Magvető, Budapest, 1967.
NAGY Géza: Budapest és vidéke az őskorban. in: Budapest Régiségei VIII., Budapest a székes főváros kiadása 1904.
NAGY Margit: Rákosmente története a római és a népvándorláskorban. in: KÉZDI NAGY 1996.
NÉMETH József: Rákoscsaba története 1780-ig. Dózsa György Művelődési Ház, Budapest, 1983.
Országos Mezőgazdasági Címtár, II. k. Duna-Tisza köze. (Szerkesztő: dr. GESZTELYI Nagy László) k. n., Kaposvár, 1937.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára. Harmadik körzet. (Főszerkesztő: F. SZABÓ Géza) Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, Budapest, 1931.
PESTHY Frigyes helynévtára Rákoskeresztúrról. in: KÉZDI NAGY 1996.
PETŐ Mária: Római kori (szarmata) telep maradványai Rákoscsabán. in: Budapest Régiségei XXVIII., Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 1991.
PETŐ Mária: Újabb adatok a Pesti-síkság kelta kori történetéhez. in: Budapest Régiségei XXXIII., Budapesti Történeti Múzeum, 1999.
PUZSÁR Imre: Budapest XVII. kerület (Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákoshegy, Rákosliget) története 1950-ig, Rákoscsaba története 1950-ig, különös tekintettel a kül- és belterületek alakulására. Szakdolgozat, ELTE BTK, levéltár szak, 2008. ERH Adattára
PUZSÁR Imre: Rákosmente története. Kézirat. 2011 ERH Digitális Adattára
Rákospalota és Rákosvidék. (Szerkesztő: ZSEMLEY Oszkár) Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, Budapest, 1938. (Magyar városok és vármegyék monográfiája XXIV.).
Régészeti Kutatások Budapest peremén. A Budapesti Történeti Múzeum régészeti kutatásai az M0 autóút nyomvonalán /Keleti szektor/ 2004-2006. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2009.
SAJÓ Tamás: A Belvárosi plébániatemplom Hild János-féle oltára Rákoskeresztúron. Kézirat, 1985. ERH Adattára
SALAMON György: A művészet évszázadai Rákosmentén. in: KÉZDI NAGY 1996.
SEBŐK László: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai. TLA Teleki László Intézet, KSH Népszámlálás, KSH Levéltár, Budapest, 2005.
SINKOVICSNÉ Kalina Julianna: Rákoskeresztúr. Bibliotheca Kiadó, Budapest, 1958. (Tanulmányok Budapest néprajzából 1.)
SINKOVICSNÉ Kalina Julianna: Rákoskeresztúr belső emlékei és földrajzi dűlőnevei. Dózsa György Művelődési Központ, Budapest, 1988.
SZABÓ István, R.: Bartók Béla Rákoskeresztúron. ERH, 2006. (Rákosmenti Helytörténeti Füzetek IV/1. – különszám)
SZÁNTHÓ Géza: Rákoscsaba község leírása – Régi és újkori ismertetése. Szerzői kiadás, Rákoscsaba, 1912.
SZITA Szabolcs: Harc a gettóba zártak életéért. Magyarország 1944. Üldöztetés – Embermentés. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
TÓTH Péter: Rákoskeresztúr betelepítésének történelmi háttere. in: Megláttam népem nyomorúságát. (Szerkesztő: LÉRÁNT István) Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség, Budapest, 2005.
TÓTH Péter: Rákoskeresztúri emlékkönyv. Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata, Budapest, 2009.
TV vetélkedő segédkönyve. XVII. ker. Tanács V.B., a Hazafias Népfront és a Rákosmenti Helytörténeti Bizottság, Budapest, 1969.
VARGHA Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786-1883) életrajza. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1933.
VASS Előd: Török adatok Rákoscsaba és Rákoskeresztúr hódoltságkori történetéhez. in: TBM. XIX., Budapesti Történeti Múzeum, 1972.
WEHNER Tibor: Köztéri szobraink. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.

Levéltári források:

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Urbán István tanúkihallgatása, 1957. július 2.; 3.1.9. V-143290/6. Budapesti Fővárosi Levéltár
A Rákoskeresztúri Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei. BFL, XVII. 25.
Rákoskeresztúr képviselőtestületének jegyzőkönyvei. BFL, 713. a.
A központi járási főszolgabíró általános iratai, 18277/1938. BFL, IV.402.a.
18277/1938, a központi járási főszolgabíró általános iratai. BFL, IV.402.a.
Rákosligeti Képviselő-testületi jegyzőkönyvek, VII. k., 1948. febr. 1., 7/1948. kgy. sz.. BFL, V. 714. a.
A Rákoshegyi Nemzeti Bizottság jegyzőkönyvei. BFL, XVII. 24.
Hadtörténelmi Levéltár
XI-22-a. Budapesti Katonai Bíróság, Válóczy István és társainak anyaga (B. III. 248/1958.)
Pest megyei Levéltár
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, Közigazgatási iratok, 6891/1926. PML, IV.408.b.
Váci Püspöki levéltár
VPL Acta par. Rákoscsaba sz. n. 1756. sz. n. 1758. sz. n. 1759. sz. n. 1770, 1775, 1777.
VPL Acta par. Rákoscsaba 577/1867.; 2035/1875. ; Rákoscsaba 2497/1876.
Rákoskeresztúri Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia
Historia Domus

Térképek:

Első katonai felmérés, XV/ 20. szelvény; déli része XV/ 21. szelvény (XV. oszlop, 20., 21. sor)
1783; 1: 28 800;
A Ferihegyi út és a mai Erdőtelek utca környéki terület szabályozási terve, 1939-1941, BFL.
XV.17.d.332a/255a-c
A Magyar Tudományos Akadémia Rákoskeresztúri birtokának gazdasági térképe, 1940 k., MTA
Könyvtár Kézirattára, Podmaniczky-Vigyázó Levéltár
A Magyar Tudományos Akadémia rákoskeresztúri területének szabályozási terve, 1938 körül,
BFL. XV.17.d.322a/254
Pest és környékének áttekintő térképe. 1775. (1:57 600); 75×59 cm; színes; fénymásolat; Budapest
Fővárosi Levéltár XV.16.b.221/cop1
Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget közigazgatási térképe, 1938, BFL. XV.16.f.284/1 (1-4)
Rákoskeresztúr közintézményi térképe, 1940-es évek, BFL. XV.16.f.284/2a
A rózsahegyi Ferihegyi út melletti terület rendezési terve, 1943, BFL. XV.17.d.322a/253a-b
Rákoskeresztúri terület parcellázási terve, 1945-48, BFL. XV.17.d.322a/256a-g
Rákoskeresztúr, Rákoshegy és Rákosliget közigazgatási térképe utólagos városrendezési bejegyzésekkel,
1945-1961, BFL. XV.16.f.284/1a (1-4)
Rákoskeresztúr tagosítási térképe 1951-52, BFL, XV.16.g.219/5

Folyóiratok:

Hírhozó
Rákosmenti Híradó
Rákosmenti Múzeumi Estek
Rákoshegyi Szemle
Filmtechnika, A Moziélet melléklete